Fórumok
Dicsőítők Portálja :: Fórumok :: Lelkileg - igei megvallások neked! :: Megvallások
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Bűnvallási-segédlet
Moderátorok:
Szerző Üzenet
zugoszel
2011 06 14, 14:42:56
Regisztrált tag #282
Regisztrált: 2010 09 01, 15:52:42
Üzenetek: 90
Mi a bűn?

Bűn az ember minden engedetlensége Isten iránt, akár szóban, akár gondolatban, akár cselekedetekben.

1Sám 15,23
Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés.

Szóban:

Ef4,29
Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak

Jak 3, 1-12
Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk. Hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha milyen nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, ahová a kormányos akarja. Ezenképpen a nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelídíttetett az emberi természet által: De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremttettek: Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni! Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt? Avagy atyámfiai, teremhet-e a fügefa olaj magvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.

Jak 4, 11
Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. Aki megszólja atyjafiát, és aki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.

Gondolatban:

Mt 5, 27-28
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

1Jn 3, 15
Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna őbenne.

Cselekedetben:

Gal 5, 18-21
Ha azonban a Szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.

1Jn 3, 4
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.

A megtérés módja

1. Bűnvallás, bűnbánat.

Péld 28, 13
Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.

Jak 5, 15-16
És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

1Jn 1, 8-10
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük Őt, és az Ő Igéje nincsen mi bennünk.

Lásd még: Zsolt 51 teljes egészében.

Fontos, hogy a konkrét cselekedeteket kell megvallani. Pl. nem azt kell megvallani, hogy loptam, hanem azt, hogy kihoztam a kabát alatt egy üveg bort. Sajnos sokan ködösítenek és nem tudják, hogy miért nem jön békesség, nyugalom az életükre, miért vannak még a bűnvallás után is vádolások. Azért, mert nem mindegy, hogy azt mondom, hogy kapa vagy mezőgazdasági eszköz. Ha csak azt mondom, hogy mezőgazdasági eszköz, az lehet kombájn, de lehet gereblye is. Az adott bűnt úgy tudod letenni, ha egészen konkrétan vallod meg, különben cipeled tovább, mert nem nevezted nevén, hogy elszakítsd tőle magad egészen. Mielőtt bűnbocsánatért imádkozunk, át kell gondolni, milyen panaszunk, neheztelésünk van mások ellen. Jézus azt mondja, hogy:

Mt 6, 14-15
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Vagyis engedjük el, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek az irántunk elkövetett vétkeit. Akkor az Atya is megbocsát nekünk. De ha mi nem bocsátunk meg, akkor az Atya sem bocsát meg, sőt visszakapjuk a már megbocsátott bűneinket is!

Lásd még: Mk 11, 25-26.

Bűnvalláskor tudni kell, hogy Jézus vére hatalmasabb minden bűnnél, és a vér mos minket tisztára. Mert Jézus minden létező bűnt felvitt a keresztre és nincs olyan bűn, ami ne lett volna Jézusra téve akkor. Tehát nem tudtunk akkorát vétkezni, bármit tettünk is az életünkben, ami miatt Jézus ne fizette volna ki az árát. Fontos, hogy ezt hittel elfogadjuk. Mert ha bűnvallás után még mindig úgy vesszük, hogy bűnösök vagyunk, az már hitetlenség és csak a bűneinket fokozza. Bűnbocsánatért való imádkozáskor alázkodjunk meg az Úr előtt és töredelmes szívvel valljuk meg Neki bűneinket. Mert Isten nem az áldozatokat, hanem a töredelmes lelket, és a töredelmes, bűnbánó szívet szereti.

Zsolt 51, 18-19
Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; töredelmes és bűnbánó szívet óh, Isten nem veted te meg!

A megalázkodás elsősorban nem testhelyzetet jelent, hanem szívbéli megalázkodást. Mert ha valaki földre borul, attól még szívében lehet kemény:

Jak 5, 6-10
De majd nagyobb kegyelmet ad; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. Nyomorodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.

Meg kell gyűlölni a bűnöket. A bűngyűlölet alapja az Isten szeretetének. Ha a bűnvallás után még mindig jönnek a kárhoztatások és a vádolások belülről és nem jön egy megnyugvás és békesség, akkor jó, ha hangosan megvalljuk a következőket. De itt is fontos az Úr Jézus vérébe vetett hit.

Jézus vére által meg vagyok váltva az ördög kezéből.

Jel 12, 11
És legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédjéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.

Jézus vére által minden bűnöm meg van bocsátva.

Ef 1, 7
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának vére folyamatosan megtisztít engem minden bűntől.

(1Jn 1, 7)
Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Jézus vére által megigazultam igazzá lettem, úgy mintha sohasem vétkeztem volna.

Róm 5, 9
Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Ő általa.

Jézus vére által megszenteltettem, szent vagyok, Istennek elválasztott

Zsid 10, 19
Mivelhogy azért atyámfiai bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által.


Testem a Szent Szellem temploma, megváltott, megtisztított Jézus vére által, a Sátánnak nincs hatalma rajtam Jézus vére következtében!!!

1Kor 6, 19-20
Avagy nem tudjátok-e, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

Elszánás, hogy elfordulok a bűntől és odaszánom magam Istennek, odafordulok Istenhez.

Tudnod kell, hogy az Úr kiválasztott téged és szeret, és azért mentett meg, mert meg akar tartani. Hittel, bizalommal kell fogadni, hogy Isten azért hívott el és azért kerültél egy gyülekezetbe, mert szeret téged. Nem azért mert 10 évig itt akar tartani, hogy utána valami szörnyű bűnt engedjen az életedre, hogy azon keresztül elbukj. Itt derül ki, hogy van bizalom, vagy nincs bizalom. Ha van bizalom, akkor az ilyen gondolatot vissza kell küldeni oda, ahonnan jött. Teljes hit, bizalom és teljes ráhagyatkozás kell Isten Igéjére!!

Lásd fentebb. Péld 3, 5


Mt 7, 21
Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

Róm 2, 13
Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik.

Jak 1, 25
De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.

BŰNVALLÁSHOZ SEGÉDLET

- a Biblia alapján:(Fontos, hogy a megadott igehelyeket kikeressük a Bibliában és azokat elolvassuk, így lesz jó igei látásunk)

Az érzelem bűnei:

- Hálátlanság

2Tim 3:2
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,

- Szülőkkel szembeni tiszteletlenség, engedetlenség

2Móz 20:12
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

2Móz 21:17
A ki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon.

Mt 15:3-6
Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját. És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.

Ef 6:1-3
Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.

Engedelmességgel természetesen a gyermek csak addig tartozik a szüleinek, ameddig kiskorú. Tisztelettel azonban felnőttként is tartozik nekik. A tisztelet a Szentírásban azt is magában foglalja, hogy idős korban, ha szükséges, gondoskodik róla anyagilag.

Gonoszság, rosszakarat, roszszindulat

Róm 1:29
A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

- Romlottság, jellemtelenség

Róm 1:29
A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

- Irigység

Róm 1:29
A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

- Gyűlölet, gyűlölködés, gyilkosság

2Móz 20:13
Ne ölj

A gyűlölet már gyilkosságnak számít az Újszövetségben

Mt 5:21-26
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged. Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.

1Jn 3:15
A ki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne.

Külön érdemes megemlíteni mindenféle fajgyűlöletet, ezek között is a legrosszabb az antiszemitizmus: ez okkult bűn is egyúttal, mivel Isten választott népe és Isten rajtuk elvégzendő terve ellen van

1Móz 12:3
És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

1Móz 27:29
Népek szolgáljanak néked és nemzetségek hajoljanak meg előtted; légy úr a te atyádfiain, és hajoljanak meg előtted a te anyádnak fiai. Átkozott, a ki téged átkoz, és a ki téged áld, legyen áldott.

4Móz 23:7-8
És elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Siriából hozatott engem Bálák, Moábnak királya kelet hegyeiről, mondván: Jöjj, átkozd meg nékem Jákóbot, és jöjj, szidalmazd meg Izráelt; Mit átkozzam azt, a kit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, a kit az Úr nem szidalmaz?

Róm 11:11-32
11.
Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek.

12.
Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?

13.
Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem,

14.
Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket.

15.
Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?

16.
Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.

17.
Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;

18.
Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

19.
Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.

20.
Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;

21.
Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.

22.
Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.

23.
Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.

24.
Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.

25.
Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.

26.
És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:

27.
És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.

28.
Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.

29.
Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.

30.
Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt:

31.
Azonképen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek;

32.
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.


- Rosszban mesterkedés

Róm 1:30
Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

- Evés, ivás (zabálás)

Fil 3, 19
Kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek.

- Fösvénység (aki görcsösen ragaszkodik a javaihoz és lehetőleg nem ad belőlük senkinek)

Ef 5:5
Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.

- Összeférhetetlenség

Róm 1:31
Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

- Szeretetlenség

Róm 1:31
Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

- Engesztelhetetlenség, haragtartás, keserűség

Róm 1:31
Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

- Irgalmatlanság

Róm 1:31
Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

- Ellenségeskedés

Gal 5:20
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

- Harag

Gal 5:20
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,


- Pártütés, lázadás, engedetlenség

(Gal 5:20)
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

- Bármilyen Istentől rendelt tekintéllyel való szembeszegülés.Önzés, önszeretet, önközpontúság

2Tim 3:2
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,

- Kérlelhetetlenség

2Tim 3:3
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői

- Kegyetlenség

(2Tim 3:3)
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői

A bűnökről szóló összeállítás itt és a következő oldalakon a Bibliában található úgynevezett „bűnkatalógusok" alapján készült:

2Móz 20:3-17;
3.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

4.
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

5.
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

6.
De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

7.
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.

8.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

9.
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

10.
De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;

11.
Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

12.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

13.
Ne ölj.

14.
Ne paráználkodjál.

15.
Ne lopj.

16.
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

17.
Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

Mk 7:20-23
20.
Monda továbbá: A mi az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.

21.
Mert onnan belőlről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,

22.
Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:

23.
Mind ezek a gonoszságok belőlről jőnek ki, és megfertőztetik az embert.

Róm 1:18-32
18.
Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.

19.
Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik:

20.
Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.

21.
Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.

22.
Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;

23.
És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.

24.
Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;

25.
Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.

26.
Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:

27.
Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.

28.
És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;

29.
A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

30.
Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

31.
Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

32.
Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek.

1Kor 5:11
Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.

1Kor 6:9-10
9.
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,

10.
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

Gal 5:19-21
19.
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

20.
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

21.
Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

2Tim 3:1-5
1.
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.

2.
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,

3.
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.

4.
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

5.
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

- A szexuális bűnök;

Paráznaság

2Móz 20:14
Ne paráználkodjál.

5Móz 22:23-24
23.
Ha szűz leány van jegyben egy férfiúval, és megtalálja azt valaki a városban, és vele hál:

24.
Vigyétek ki mindkettőjöket annak a városnak kapuja elé, és kövezzétek meg őket kővel, hogy meghaljanak. A leányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, hogy meggyalázta az ő felebarátjának feleségét. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.

Róm 1:29
A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

1Kor 5:1-13
1.
Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye.

2.
És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte.

3.
Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte,

4.
Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával

5.
Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.

6.
Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.

7.
Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.

8.
Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.

9.
Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.

10.
De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.

11.
Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.

12.
Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?

13.
A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.

1Kor 6:9-20
9.
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,

10.
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

11.
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.

12.
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.

13.
Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

14.
Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.

15.
Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.

16.
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.

17.
A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.

18.
Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

19.
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

20.
Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

- Minden szexuális kapcsolat, amely az egész életre, egyetlen, másnemű személlyel kötött házasság szövetségén kívül történik: paráznaság akkor is, ha a szexuális aktus nem megy teljesen végbe, sőt akkor is, ha akár csak a szívben, a szemben elkezdődik.

- Házasságtörés

3Móz 18:20
És a te felebarátodnak feleségéhez se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed.

5Móz 22:22
Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy férjes asszonynyal hál, ők mindketten is meghaljanak: a férfi, a ki az asszonynyal hált, és az asszony is. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.

Házasságban élő személy szexuális kapcsolata házasságon kívül; házasságban nem élő személy szexuális kapcsolata házasságban élő személlyel.

- Válás

Mt 5:31-32
31.
Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.

32.
Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.

Mt 19:3-9
3.
És hozzá menének a farizeusok, kisértvén őt és mondván: Szabad-é az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani?

4.
Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket,

5.
És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.

6.
Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.

7.
Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?

8.
Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.

9.
Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.

A házasság indokolatlan felbontása. Az elválás jogos indoka az Újszövetségben csak a másik fél házasságon kívüli kapcsolata lehet

Mt 5:32
Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.

1Kor 7:10-17
10.
Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.

11.
Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.

12.
Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.

13.
És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.

14.
Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.

15.
Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.

16.
Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?

17.
Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképen rendelkezem.

Minden más okból történő elválást Jézus házasságtörésnek, paráznaságnak minősített.

- Bujálkodás: minden természetellenes, perverz szexuális cselekedet, akár házasságon belül is: házasélet menstruáció idején

3Móz 18:19
Asszonyhoz ne közelgess, az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét.

3Móz 20:18
És ha valaki havi bajos asszonynyal hál, és felfedi annak szemérmét, és forrását feltakarja, és az asszony is felfedi az ő vérének forrását: mindketten irtassanak ki az ő népökből.

- Természetellenes szexuális aktus, vérfertőzés

3Móz 18:6-18
6.
Senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét. Én vagyok az Úr.

7.
A te atyádnak szemérmét és a te anyádnak szemérmét fel ne fedd; a te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét.

8.
A te atyád feleségének szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak szemérme az.

9.
A te atyád leányának, vagy a te anyád leányának, a te leánytestvérednek szemérmét, akár otthon született, akár kivül született legyen; fel ne fedd szemérmöket.

10.
A te fiad leányának szemérmét, vagy a te leányod leányáét, ezeknek szemérmét fel ne fedd, mert a te szemérmeid azok.

11.
A te atyád felesége leányának szemérmét, a ki a te atyádnak magzatja, leánytestvéred ő, fel ne fedd ennek szemérmét.

12.
A te atyád leánytestvérének szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak vér szerint való rokona ő.

13.
A te anyád leánytestvérének szemérmét fel ne fedd, mert a te anyádnak vér szerint való rokona ő.

14.
A te atyád fiútestvérének szemérmét fel ne fedd, annak feleségéhez ne közelgess, nagynénéd ő.

15.
A te menyednek szemérmét fel ne fedd; a te fiadnak felesége ő: ne fedd fel az ő szemérmét.

16.
A te fiútestvéred feleségének szemérmét fel ne fedd; a te fiútestvérednek szemérme az.

17.
Valamely asszonynak és az ő leányának szemérmét fel ne fedd; az ő fiának leányát, vagy leányának leányát el ne vedd, hogy annak szemérmét felfedjed; mert vér szerint való rokonok ők; fajtalankodás ez.

18.
De feleségül se végy senkit az ő leánytestvére mellé, hogy ellenkezés ne legyen, ha felfeded ő mellette amannak szemérmét az ő életében.

1Kor 5:1-5
1.
Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye.

2.
És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte.

3.
Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte,

4.
Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával

5.
Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.

- Nudizmus, pornográfia (film, videó, könyv stb.:

Mt 5:27-30
27.
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!

28.
Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

29.
Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

30.
És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

- Prostitúció

5Móz 23:17
Ne legyen felavatott paráznanő Izráel leányai közűl; se felavatott paráznaférfi ne legyen Izráel fiai közül.

- Nemi erőszak

5Móz 22:24-27
24.
Vigyétek ki mindkettőjöket annak a városnak kapuja elé, és kövezzétek meg őket kővel, hogy meghaljanak. A leányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, hogy meggyalázta az ő felebarátjának feleségét. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.

25.
De hogyha mezőn találja a férfi a jegyben járó leányt, és erőszakoskodik rajta a férfi és vele hál: csak maga a férfi haljon meg, a ki azzal hált;

26.
A leányt pedig ne bántsd, mert a leánynak nincsen halálos bűne, mivel olyan ez a dolog, mint a mikor valaki felebarátjára támad és azt agyonüti.

27.
Mert a mezőn találta őt; kiálthatott a jegyben járó leány, de nem volt a ki megoltalmazza őt.

Egyéb súlyos perverzitások;

- Homoszexualitás

3Móz 18:22
Férfiúval ne hálj úgy, a mint asszonynyal hálnak: útálatosság az.

Róm 1:24-27
24.
Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;

25.
Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.

26.
Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:

27.
Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.

1Kor 6:9
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,

- Szodómia

2Móz 22:19
A ki barommal közösül, halállal lakoljon.

3Móz 18:23-29
23.
És semmiféle barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt; fertelmesség az.

24.
Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül; mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magokat, kiket én kiűzök ti előletek.

25.
És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait.

26.
Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ez útálatosságok közül semmit meg ne cselekedjetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény:

27.
(Mert mindezeket az útálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, a mely előttetek van; és fertelmessé lőn az a föld),

28.
Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, a mint kiokádja azt a népet, a mely előttetek van.

29.
Mert a ki megcselekszik valamit ez útálatosságokból, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül.

-Transzvesztitizmus és minden hasonló perverzitás, fajtalanság.

5Móz 22:5
Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr előtt, a te Istened előtt, a ki ezt míveli.

- Tisztátalanság

3Móz 15: 16-18
16.
Ha valamely férfiúnak magömlése van, mossa meg az egész testét vízben, és tisztátalan legyen estvéig.

17.
És minden ruha, és minden bőr, a melyre a magömlés kihat, mosattassék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig,

18.
És az asszony is, a kivel férfiú hál magömléssel. Mosódjanak meg vízben, és tisztátalanok legyenek estvéig.

5Móz 23:9-11
9.
Ha táborba szállsz a te ellenséged ellen: őrizkedjél minden gonosztól.

10.
Ha volna valaki közötted, a ki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt: menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba;

11.
És mikor eljő az estve, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba.

Róm 1:24
Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;

Gal 5:19
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

Ide elsősorban az önkielégítés tartozik.

Az értelem bűnei;

- Az elme kevélysége

1Móz 2:16-17
16.
És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.

17.
De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

1Móz 3:1-6
1.
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

2.
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;

3.
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

4.
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;

5.
Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

6.
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

1Jn 2:15-16
15.
Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

16.
Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

- Hamisság, álnokság, hamis ideológiák

Róm 1:29
A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

- Dölyfösség, kevélység, gőg, büszkeség, felfuvalkodottság

Róm 1:30
Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

2Tim 3:2-4
2.
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,

3.
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.

4.
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

- Istentagadás

Róm 1:30
Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

-Balgatagság, bolondság

Róm 1:31
Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.

Zsolt 14:1
Az éneklőmesternek; Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek; nincs, a ki jót cselekedjék.

Ez nem a természetes képességekre vonatkozik, hanem arra a szellemi restségre, értetlenségre, amely miatt az emberek végiggondolatlan ostobaságok híveiül szegődnek

Péld 24:9
A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.

-Vakmerőség

2Tim 3:4
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

A nyelv bűnei;

- Káromlás, káromkodás

3Móz 24:10-16
10.
Kiméne pedig egy izráelbeli asszonynak fia, a ki égyiptomi férfiútól való vala, Izráel fiai közé, és versengének a táborban az izráelbeli asszonynak fia és egy izráelbeli férfi.

11.
És káromlá az izráelbeli asszony fia az Isten nevét és átkozódék; elvivék azért azt Mózeshez. Az ő anyjának neve pedig Selomith vala, Dibrinek leánya, Dán nemzetségéből.

12.
És őrizet alá veték azt, míg kijelentést nyernének az Úr akarata felől.

13.
Szóla azért az Úr Mózesnek, mondván:

14.
Vidd ki az átkozódót a táboron kivül, és mindazok, a kik hallották, tegyék kezeiket annak fejére és kövezze agyon azt az egész gyülekezet.

15.
Izráel fiainak pedig szólj, ezt mondván: Ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét.

16.
És a ki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon.

- Isten nevének hiábavaló használata

2Móz 20:7
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.

- Hamisság, hazugság, képmutatás, álnokság

2Móz 20:16
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

2Móz 23:1-2
1.
Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonoszszal, hogy hamis tanú ne légy.

2.
Ne indulj a sokaság után a gonoszra, és peres ügyben ne vallj a sokasággal tartva, annak elfordítására.

3Móz 19:11
Ne orozzatok, se ne hazudjatok és senki meg ne csalja az ő felebarátját.

Ef 4:25
Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.

- Pletykálás

Róm 1:30
Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

1Tim 5:13
Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról-házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, a miket nem kellene.

- Igaz vagy hamis információk illetéktelen továbbítása, indiszkréció. Rágalmazás

Róm 1:30
Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

- Igaz vagy hamis információk, titkok kifejezetten rossz szándékú továbbítása, jó kapcsolatok szétszakítása érdekében. Dicsekedés, kérkedés

Róm 1:30
Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

- Esküdözés

Mt 5:33-37
33.
Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.

34.
Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;

35.
Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;

36.
Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;

37.
Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.

- Veszekedés, versengés

Róm 1:30
Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

- Ígéret visszavonása

Gal 5:20
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

- Árulás

2Tim 3:4
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

- Hízelgés

Péld 29:5
A férfiú, a ki hizelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé.

- Hamis tanúskodás

2Móz 20:16
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

- Átkozódás

Jak 3:9-10
9.
Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek:

10.
Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!

- Trágárság

Ef 4:29
Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.

Kol 3:8
Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.

- Bolondság

Ef 5:4
Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.

- Üres beszédek

Ef 5:6-11
6.
Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.

7.
Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;

8.
Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.

9.
(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),

10.
Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.

11.
És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;

- A kívánság bűnei: Más ember bármilyen tulajdonának megkívánása. Már a vágyakozás szintjén is bűn.

2Móz 20:17
Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

- Lopás

2Móz 20:15
Ne lopj.

Ef 4:28
A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.

Minden más erőszakos anyagi haszonszerzés. Fenyegetéssel, zsarolással, csalással, rablással, ígéret visszavonásával stb.

1Kor 5:9-13
9.
Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.

10.
De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.

11.
Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.

12.
Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?

13.
A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.

1Kor 6:10
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

- Részegség és alkoholizmus

1Kor 6:10
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

Gal 5:21
Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

- Kicsapongás

Gal 5:21
Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek

- Káros szenvedélyek. Alkoholizmus, dohányzás, túl sok kávé vagy tea fogyasztása (ha megkötözöttség szintjén van,tehát rendszeres szokássá válik), kábítószerek, rászokás gyógyszerekre (nyugtatók, serkentők) és minden olyan tevékenység, amely rombolja a test egészségét, vagy megkötözöttséget okoz.

1Kor 3:16-17
16.
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?

17.
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.

1Kor 6:12-20
12.
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.

13.
Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

14.
Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.

15.
Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.

16.
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.

17.
A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.

18.
Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

19.
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

20.
Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

2Kor 6:16-7:1
Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.

- Mértéktelenség

2Tim 3:3
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.

- Restség, lustaság

Péld 6:6-9
6.
Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!

7.
A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,

8.
Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.

9.
Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?

- Vér vagy fúlvaholt állat (dög) megevése

1Móz 9:3-4
3.
Minden mozgó állat, a mely él legyen nektek eledelűl; a mint a zöld fűvet, nektek adtam mindazokat.

4.
Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.

3Móz 7:26-27
26.
És semmi vért se egyetek meg bármely lakhelyeteken: se madárnak, se baromnak vérét.

27.
Valaki megeszik valami féle vért, az az ember gyomláltassék ki az ő népe közül.

3Móz 17:10-14
10.
És ha valaki Izráel házából, vagy a köztök tartózkodó jövevények közül valamiféle vért megeszik: kiontom haragomat az ellen, a ki a vért megette, és kiirtom azt az ő népei közül.

11.
Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.

12.
Azért mondtam Izráel fiainak: Egy lélek se egyék vért közületek; a köztetek tartózkodó jövevény se egye meg a vért.

13.
És ha valaki Izráel fiai közül, vagy a köztök tartózkodó jövevények közül vadászásban vadat vagy madarat fog, a mely megehető: ontsa ki annak vérét, és fedje be azt földdel.

14.
Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Azért mondom Izráel fiainak: Semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére; valaki megeszi azt, irtassék ki.

5Móz 12:23- 25
23.
Csakhogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed; mert a vér, az a lélek: azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed!

24.
Meg ne egyed azt, a földre öntsd azt, mint a vizet.

25.
Meg ne egyed azt, hogy jól legyen dolgod néked és a te gyermekeidnek is utánad, mivelhogy azt cselekszed, a mi igaz az Úr szemei előtt.

Ez az étkezési tilalom az Újszövetségben, a nem zsidó háttérből származó keresztényekre nézve is érvényben maradt

Csel 15:19-20
19.
Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez;

20.
Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.

A vérevés szellemi, okkult bűn is

3Móz 19:26
Ne egyetek vérrel valót, ne varázsoljatok és ne bűvészkedjetek.

Bálványoknak áldozott étel megevése

Csel 15:19-20
19.
Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez;

20.
Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.

Csel 22-29
Mindjárt eltávozának azért ő tőle, a kik őt vallatni akarák. Sőt az ezredes is megijede, mikor megértette, hogy római, és hogy őt megkötöztette.

1Kor 10:14-33
14.
Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

15.
Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, a mit mondok.

16.
A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?

17.
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.

18.
Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral?

19.
Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?

20.
Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.

21.
Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.

22.
Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál?

23.
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.

24.
Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé.

25.
Mindent, a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.

26.
Mert az Úré a föld és annak teljessége.

27.
Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.

28.
De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.

29.
De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?

30.
Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok?

31.
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.

32.
Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.

33.
Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak.

- A szellemi (vallásos és okkult) bűnök;

- Idegen istenek imádása

2Móz 20:3
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

Minden embernek az az istene, ami az élete értelme, amiért él, amitől a megoldást várja, ami a szíve középpontjában van. Mindaz, ami a Biblia Istenén kívül, helyette vagy mellette ilyen módon az életünk középpontjává válik, idegen isten. Ilyenek általában: pénz, vagyon, hírnév, befolyás, hatalom, család, szerelem, gyönyör, szülő, gyermek, siker, tudás, elismertség, hivatás, egyházi szolgálat, önmagunk stb. Idegen isten minden szellemi vagy evilági lény, akihez imádkozik valaki (védőszentek, angyalok stb.), akitől végső megoldást remél, akinek átadja magát az élő Istenen kívül. Idegen isten(ek) minden Biblián kívüli vallás istene(i) is.Hamis Vallások, és csoportosulások:"A lélek pedig nyilván mondja, hogy ez utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanítására figyelmezvén."

1 Tim 4,1
A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

A következőkben felsoroljuk azokat a kultuszokat és nem keresztény vallásokat, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak:

- Jehova Tanúi (Őrtorony Szervezet, Dawn Bible Students)
- Mormonok (Jézus Krisztus Mai Szentjeinek Egyháza)
- Herbert W. Armstrong (Worldwide Church of God)
- Isten Gyermekei (Children of God)
- Az Egység Egyháza (Moon tiszteletes hívei
- One World Crusade)
- Unitárius Egyház
- Christadelphia Egyház
- Szabadkőművesség
- Spiritizmus
- Scientológia
- Keresztény Tudomány (Christian Science)
- Antrozófia
- Teozófia
- Rózsakeresztesek
- Belső Békesség Mozgalom (Inner Peace Movement)
- Szellemi Határok Közössége (Spiritual Frontiers Fellowship)
- Sátánizmus

Keleti vallások;
- Hare Krisna
- Transzcendentális Meditáció
- Guruk
- Mennyei Fény (Divine Light) Misszió
- Buddhizmus
- Hinduizmus
- Iszlám
- Sintoizmus
- Konfuciánizmus
- Japán virágelrendezés (napimádás)
- Bahai (modern vallás, amely eredetileg Iránban jött létre a „babizmus"-ból, általános testvériséget, szociális egyenlőséget és hasonló dolgokat hirdetnek)

Vallásos okkultizmus;

- Hamis prófétálás
- A Szent Szellemnek való ellenállás,
- Engedetlenség

1Sám 15:22-23
22.
Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!

23.
Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

- Bálványimádás

2Móz 20:4-6
4.
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

5.
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

6.
De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

- Bármilyen kép, szobor, dombormű, szimbólum vagy más anyagi tárgy előtt való vallási célú leborulás, letérdelés, ahhoz vagy annak segítségével
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System